Privacy Policy

 

NL

PRIVACY VERKLARING

We gebruiken persoonlijke gegevens met betrekking tot om deze site te beheren, voor marketing en statistische onderzoek, om u te voorzien van informatie die u hebt aangevraagd, om u te informeren van producten en diensten geproduceerd door Jerom winery en anders als redelijkerwijs vereist door de toepasselijke wetgeving.

Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u onze Site bezoekt, stuurt de webserver automatisch ons uw IP-adres, alsook de informatie met inbegrip van de datum en de duur van uw bezoek aan onze Site of zelfs de IP-adressen waarnaar u verwezen met behulp van de koppelingen die aanwezig zijn op onze Site. Deze informatie kan worden gebruikt om de inhoud van onze Site aan uw behoeften aanpassen. Net als vele bedrijven, kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van "cookies". Cookies laten ons zien, in het bijzonder, welke websites u hebt bezocht vóór hun komst naar ons of zelfs welke pagina's u hebt bekeken op onze Site. Deze cookies zijn op geen enkele manier geschikt voor het verzamelen van persoonlijke informatie. U kunt deze cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren of zelfs verzoeken een waarschuwing voordat ze worden opgeslagen op de vaste schijf. Wij herinneren u eraan dat u een recht hebben te bekijken, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen van gegevens over u. Om te oefenen dit recht, neem contact op met Jerom winery via email op jerom@jeromwinery.be

ENG

PRIVACY STATEMENT

We use personal information relating to you to administer this Site and operate our business, for marketing and statistical research, to provide you with information you have requested, to inform you of products and services produced by Jerom winery and its affiliates and otherwise as reasonably required by applicable law.

Data collected automatically

When you visit our Site, the web server automatically sends us your IP address as well as information including the date and duration of your visit to our Site or even the IP addresses to which you are directed using links provided on our Site. This information may be used in order to adapt the content of our Site to meet your needs.
Just like numerous companies, we can store information on your computer in the form of "cookies". Cookies enable us to see, in particular, what Sites you have visited before coming to ours or even what pages you have viewed on our Site. These cookies are in no way capable of collecting personal information. You can remove these cookies from your hard disk, block them or even request a warning before they are stored on your hard disk.
We remind you that you have a right to access, modify, correct and delete data relating to you. To exercise this right, please contact Jerom winery by email at jerom@jeromwinery.be

FR

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE

Nous utilisons les renseignements personnels vous concernant pour administrer ce Site et de l'exploitation de notre entreprise, pour le marketing et la recherche statistique, de vous fournir l'information que vous avez demandé, pour vous informer des produits et des services produits par Jerom Winery et de ses sociétés affiliées et autrement que raisonnablement requis par la loi applicable.

Les données collectées automatiquement

Lorsque vous visitez notre Site, le serveur web nous envoie automatiquement votre adresse IP ainsi que des informations, y compris la date et la durée de votre visite sur notre Site ou même les adresses IP pour lequel vous êtes dirigé à l'aide des liens fournis sur notre Site. Cette information peut être utilisée pour adapter le contenu de notre Site pour répondre à vos besoins.Tout comme de nombreuses entreprises, nous pouvons stocker des informations sur votre ordinateur sous forme de "cookies". Les Cookies nous permettent de voir, en particulier, quels sont les Sites que vous avez visité avant de venir chez nous ou même les pages que vous avez consultées sur notre Site. Ces cookies ne sont en aucune façon capable de collecter des informations personnelles. Vous pouvez supprimer ces cookies de votre disque dur, de les bloquer ou même demander un avertissement avant qu'ils ne soient stockés sur votre disque dur.Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter Jérôme cave par courriel à jerom@jeromwinery.be